Disclaimer
Deze website is een algemene en openbare website met informatie over Dekoratie Studio Ferry Winkler en haar diensten en partners. Alle informatie (tekst, beelden, afbeeldingen, links en andere materialen) op deze website is zoals zij gepresenteerd is. Hoewel Dekoratie Studio Ferry Winkler de grootste zorg besteedt aan de informatie op deze website geldt dat noch Dekoratie Studio Ferry Winkler, noch haar partners garanties en verklaringen geven dat de website aan uw vereisten voldoet; de website ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten is; of het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de website juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet.
Dekoratie Studio Ferry Winkler en haar partners zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het internet, de beschikbaarheid van deze website en garanderen niet dat de website of de diensten die deze website beschikbaar stellen of electronische communicatie verzonden door Dekoratie Studio Ferry Winkler vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
De website en de informatie beschikbaar op deze website (tekst, beelden, afbeeldingen, links en andere materialen) vallen onder het auteursrecht. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dekoratie Studio Ferry Winkler enig onderdeel van deze website te kopiëren, op welke wijze dan ook, dan wel beschikbaar te stellen aan derden. Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze website gebeurt op uw eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen. In geen enkel geval zullen Dekoratie Studio Ferry Winkler en haar partners aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade, boetes, speciale of incidentele schade als gevolg van, of in verband met de toegang, gebruik van of onmogelijkheid van toegang of gebruik van deze website, de informatie of delen van informatie, behalve voor zover dergelijke schade direct en uitsluitend ontstaat door een opzettelijke fout of grove nalatigheid aan de zijde van Dekoratie Studio Ferry Winkler en voor zover wettelijk is toegestaan.
Deze website bevat hyperlinks naar en van websites van derden. Dekoratie Studio Ferry Winkler is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige website in eigendom van een derde partij, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot haar partners. Elke hyperlink op deze website naar een andere website is niet bedoeld als goedkeuring van die andere website, noch van haar inhoud, beschikbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid van de informatie van een site die aan de website gekoppeld is en Dekoratie Studio Ferry Winkler aanvaardt als zodanig daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.
Dekoratie Studio Ferry Winkler heeft zijn uiterste best gedaan om alle rechthebbenden te achterhalen van het in deze website gebruikte archiefmateriaal. Mocht er echter iemand zijn die kan bewijzen, d.m.v. schriftelijke documenten, dat toestemming, voor wat betreft het archiefmateriaal zoals gebruikt in dit programma, gevraagd had moeten worden, neem dan alstublieft spoedig contact met ons op.